Công văn giải trình kết quả lợi nhuận Quý I thay đổi so với cùng kỳ năm 2019