Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 01-06-2020