Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 06-07-2020