Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 08-09-2020