Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 16-06-2020