Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 18-05-2020