Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 22-06-2020