Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 25-02-2020