Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 28-08-2020