Thông báo về việc đề cư, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

   Điều kiện đề cử HĐQT 

   Mẫu 1: Biểu mẫu đăng ký đề cử

   Mẫu 2: Lý lịch cá nhân 

   Mẫu 3: Báo cáo lợi ích liên quan

   Mẫu 4: Người có liên quan 

   Mẫu 5: Hợp đồng ủy quyền cổ đông