Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

CBTT bất thường về sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát EVNFinance

28/03/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

24/03/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

21/03/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về thay đổi nhân sự

17/03/2023

Chi tiết

CBTT định kỳ về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

17/03/2023

Chi tiết

CBTT bất thường văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS của EVF nhiệm kỳ 2023 - 2028

16/03/2023

Chi tiết

Thông báo thay đổi người có liên quan của Người nội bộ

14/03/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc Đính chính thông tin tại thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

10/03/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc Bổ sung Tài liệu họp Đại hội liên quan đến nhân sự ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

06/03/2023

Chi tiết

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

Chi tiết

Các văn bản chi tiết đính kèm.

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội