CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật