CBTT bất thường: Công bố thông tin đính chính, bổ sung làm rõ cho Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản