CBTT bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021