CBTT bất thường về Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028