0. Công văn Công bố thông tin

1. Tờ trình về việc Phê duyệt số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Nghị quyết về việc thông qua cơ cấu, danh sách dự kiến nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

3. Sơ yếu lý lịch & Văn bản cam kết của ứng viên HĐQT

4. Sơ yếu lý lịch & Văn bản cam kết của ứng viên Ban Kiểm soát