CBTT bất thường về việc Hội đồng Quản trị Ban hành Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu