CBTT: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc đính chính số liệu phương án phân phối lợi nhuận năm 2021