Điều kiện đề cử thành viên độc lập của HDQT TV BKS

Mẫu 1 - Biểu mẫu đăng kí đề cử

Mẫu 2 - Lý lịch cá nhân

Mẫu 3 - Báo cáo lợi ích liên quan

Mẫu 4 - Bản khai Người có liên quan

Mẫu 5 - Hợp đồng ủy quyền cổ đông