CBTT Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023