CBTT: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu