Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2021

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Báo cáo của Hội đồng Quản trị 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021

Tờ trình số 12 về thông qua BCTC, phương án PP lợi nhuận, Niêm yết cổ phiếu EVF trên sàn HOSE và UQ cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS

Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT, QC quản trị

Tờ trình cập nhật bổ sung nội dung Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức

Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023