CBTT: Thông báo về Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, 2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực