CBTT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVF