1. Công văn Công bố thông tin

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023