Đưa cổ phiếu EVF ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ