Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021