Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023