Thông báo gửi Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực