Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, BKS gửi Quý Cổ đông